Friday, December 30, 2016

Breaking News - Terrorisme in Europa, waarschuwingen van Europol en de Amerikanen en het einde van de cheeta

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Helaas staat "Breaking News" deze week in het teken van terreur en terrorisme in Europa.

Nederland:
Het jaaroverzicht 2016 van Max Pam - De Volkskrant
Een mooi overzicht van 2016 van deze scherpzinnige columnist:"In het jaaroverzicht 2016 zijn mij de volgende zaken opgevallen: Dat popsterren inmiddels 60 jaar en ouder zijn en daarom, net als alle andere mensen, gewoon doodgaan......."

Europa en terrorisme:
Europe may face a grim future with terrorism as a fact of life - Michael Birnbaum/Washington Post
"...Nieuwe ISIS pogingen om terreur te zaaien in Europa veroorzaken grote inspanningen bij de Europese anti-terreur organisaties, en dwingen de burgers en hun politieke leiders om zich neer te leggen bij een nieuw tijdperk, waarbij terreuraanslagen normaal zijn...." Dit zou een zeer slechte ontwikkeling zijn, zo die juist zou zijn (zie ook mijn eerdere blog artikel "Berlijn Kerst Terreur - Oproep to Actie"

45 years of terrorist attacks in Europe, visualized Chris Alcantara/Washington Post
Een interessant en visueel overzicht van terreuraanslagen in Europa.

Juncker: "Hass und Terror haben keine Religion" - Jochen Gaugele/Berliner Morgenpost
Voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, geinterviewd in deze Berlijnse krant zegt o.m.: " Tegen de haat van de terroristen moeten wij de gezamenlijke wil en waarde van de Europese bevolking zetten, die vrij, open en vreedzaam met elkaar samenleeft" Klinkt goed, maar wie kan daartegen zijn - behalve terroristen en extremisten -?

Juncker vervolgt: "Europa moet de vluchtelingen die uit oorlogsgebieden komen en terreur ontvluchten, onderdak blijven bieden .......Een ieder die zich achter de retoriek van uitsluiting van vluchtelingen plaatst, steunt de gedachten van de extremisten, die op hun beurt tot een spiraal van haat zal leiden...."

Kunnen we niet even een stap op de plaats maken en de huidige situatie analyseren in plaats van als een kip zonder kop te blijven doorrennen?  Vragen die beantwoord moeten worden, zijn welke vluchtelingen zijn echte oorlogsvluchtelingen? Zijn er onder die echte oorlogsvluchtelingen mogelijke terroristen? Is dat laatste te controleren bij toetreding tot EU grondgebied? Is het de bedoeling dat deze oorlogsvluchtelingen tijdelijk in het Westen verblijven - zoals Angela Merkel ooit heeft gezegd - of worden ze permanente immigranten? In het laatste geval, hoe ziet hun toekomst in Europa eruit op basis van onze ervaringen met eerdere vluchtelingen en immigratie uit het Midden-Oosten?  Hebben die vluchtelingen er zelf baat bij om in Duitsland, Nederland of Zweden te wonen waarbij ze een nieuwe taal moeten leren, zich aan moeten passen aan een volstrekt andere maatschappij en nota bene een baan moeten vinden terwijl de werkvereisten ook voor de lokale bevolking steeds hoger worden? Is het niet beter voor de vluchtelingen en betaalbaarder voor het Westen als....

Friday, December 23, 2016

Berlijn Kerst Terreur - Oproep tot Actie

Terror in Berlin Dec. 2016/ Marian Kamensky
Opnieuw een terroristische aanslag in Europa: nu in de een van de belangrijkste Europese hoofdsteden, Berlijn. Een vrachtwagen ploegde door een kerstmarkt in de Berlijnse wijk Charlottenburg, doodde daarbij twaalf mensen en verwondde 48 anderen. Nee, dit is geen toeval, zoals sommige experts aanvankelijk verklaarden, en eerlijk gezegd is het niet relevant of de dader(s) gek is, een "lone wolf", geradicaliseerd, geïnspireerd door ISIS, of een deel van een terroristische netwerk. Dat is een taak voor de veiligheidsdiensten om uit te zoeken en voor politieke leiders in beleid om te zetten. En nee, dit is niet iets waar wij in Europa aan moeten wennen, zoals sommige anderen lijken te stellen. Ook is het niet relevant dat het rijden in een auto statistisch risicovoller is dan het bezoeken van een kerstmarkt in Duitsland - of waar dan ook in Europa. Tot slot nog is het een oneigenlijk argument om te verklaren dat aangezien we niet iedereen en elke openbare gelegenheid kunnen beschermen, we daarom ook niets kunnen doen.

Dit zijn allemaal drogredeneringen. Wat vaststaat is dat dit een gruwelijke aanval was tegen onschuldige slachtoffers, en zelfs als zo'n aanslag zich niet zou herhalen dan zijn  minstens twaalf mensen omgekomen en hun familie en vrienden zullen hen nooit weer zien. Niet alleen een verlies aan mensenlevens, maar er zijn ook gewonde overlevenden, zoals Iñaki Ellakuria, een 21-jarige Erasmus uitwisselingsstudent van de Baskische stad Bilbao, die werd beschreven in het Engelse dagblad The Guardian:

"... Hij vertelde dat een zwarte vrachtwagen de houten kraampjes van de markt vernielde en "overal dwars doorheen reed. De vrachtwagen reed over mij en mijn beide benen". Hij zei dat de pijn ondragelijk was, het ergste wat hij ooit had meegemaakt. Terwijl hij lag te rillen op de grond, werd hij door andere mensen geholpen. Uiteindelijk bestonden zijn verwondingen uit een gebroken scheenbeen en kuitbeen, een gebroken enkel en een gebroken heup .... "

Naast dit menselijke drama, is er de emotionele schade bij overlevenden en anderen. Dit was een aanslag tijdens de belangrijkste feestdagen van het jaar, wanneer veel christenen het kerstfeest vieren, maar ook veel niet-religieuze vierders de donkere dagen voor kerst met familie en vrienden doorbrengen. Dit was een aanval op de Europese cultuur.

Dit is niet iets waar we aan moeten wennen. Politici en opinieleiders die dat beweren, zijn niet meer geloofwaardig. Het is tijd voor een gezamenlijke inspanning en actie nu, niet volgende maand of volgend jaar. Het is ook tijd om....

Wednesday, December 21, 2016

Berlin Christmas Market Terrorist Attack - A Call for Action Now

Terror in Berlin Dec. 2016/ Marian Kamensky
Another terrorist attack in Europe: now in Berlin.  A truck ploughed through a Christmas market in the Charlottenburg district in Berlin and killed twelve people and injured 48 others. No, it's not an accident, as some pundits initially assumed,  and frankly it's not relevant whether the perpetrator(s) is crazy, a lone wolf, self-radicalized in his basement, inspired by Isis, instructed by Isis or part of a terrorist network. That's for the security agencies to investigate and find out and for the political leaders to act upon. And no, this is not something we in Europe need to get used to, as some others seem to imply. Also it's not relevant that driving a car could be riskier than walking through a Christmas market in Germany - or elsewhere in Europe. Lastly, another false argument explaining or even defending the lack of action against terrorism is that there is nothing we can do to protect everyone in every public space against these kind of attacks. 

These are all false or irrelevant arguments. The bottom line is that this has been another atrocious attack against innocent victims, and even if it never happened again at least twelve people died and their families and friends will never be able to see them again. Besides this human loss of life,  there are the injured survivors, like Iñaki Ellakuria, a 21-year-old Erasmus exchange student from the Basque town of Bilbao, who was written about in The Guardian:

"...he said a black truck had smashed into the market’s wooden booths and “rolled over everything. It rolled over me and both my legs.” He said that the pain was unbearable, the worst he had experienced. Other people helped him as he lay shivering on the ground. The attack left him with a broken tibia and fibula, a broken ankle and a broken hip...."

In addition to these human tragedies, there is the emotional carnage. This was an attack during the Christmas festivities, when many Christians celebrate this most important of religious holidays, but also many non-Christians celebrate being with friends and family during the dark days of winter. This was an attack against European culture.

This is not something we should get used to. Politicians or pundits who claim so, are no longer credible. It's time for......

Tuesday, December 20, 2016

The Electoral College, Alexander Hamilton and the Federalist Papers

Alexander Hamilton in the Uniform of
the New York Artillery by Alonzo Chappel
As many of you are preparing for Christmas and the holidays, political events, just like life, continue. Last Monday, the Electoral College voted to confirm President-Elect Donald Trump to become the 45th U.S. President. This should not have been a surprise as the Electoral College is ruled by mostly formal rules. Still, in recent weeks a forceful debate about the Electoral College was raging in the media, especially due to the fact that Democratic candidate Hillary Clinton won the popular vote in no uncertain numbers.
CNN columnist, Scott Piro, a few days before the Electoral College vote took place, made a case for abolishing the Electoral College in his article, "It's time for the Electoral College to fall on its sword". After stating that "The Electoral College has contradicted the popular vote in two of the last five presidential elections, electing a Republican president in both those splits", Piro says: 
"This archaic safeguard (i.e. the Electoral College) from our Founding Fathers, created to stop an unfit leader from becoming president but having the modern effect of blocking the will of the people, will have proved its harmfulness to everyone. The flipping of the presidency from Trump to Clinton would be collateral damage or a big fat bonus, depending on which side of the aisle you sit."

Let's now go to the background of this socalled "archaic safeguard", to The Federalist Papers, a collection of 85 essays written in 1787 by Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay, using the pseudonym Publius, to promote the ratification of the United States Constitution.

Alexander Hamilton
, one of the Founding Fathers, who reportedly wrote the 68th essays of The Federalist Papers, titled "The Mode of Electing the President", said the following:


Friday, December 16, 2016

Breaking News - Ultra Easy Money, Nederlandse democratie in gevaar, Falen buitenlands beleid Obama, Andere kijk op Syrie - 16/12/16

In deze regelmatige "Breaking News" post - met een knipoog naar de waan van de dag van "breaking" nieuwsberichten  - verwijs ik naar artikelen, interviews en andere berichten uit Nederlandse en internationale bronnen, die "breaking news" van context en kleur kunnen voorzien.

In this frequent "Breaking News" section - with a wink and nod to the ever "important" breaking news  - I highlight articles, interviews and other publications from international and Dutch sources, that offer a context to the many breaking news items we all are bombarded with:

Economie:
Global Banking Economist Warned of Coming Crisis Der Spiegel
Een artikel van 2009 over de Canadese econoom William White, die bekendheid verwierf als cricticus van Alan Greenspan in het begin van deze eeuw en de 2007 financiele crisis had voorspeld.

Ultra-Easy Money: Digging the Hole Deeper? - Business Economics
Op 11 september, 2016 ontving William White de Adam Smith prijs van de Amerikaanse "National Association of Business Economists". Zijn toespraak als dank voor deze prijs is verwerkt in deze paper, waarin Smith zijn zorg uitspreekt over het huidige mondiale monetaire beleid.

Trichet: 'Maastricht' van nu zou wellicht hogere schulden toestaan - Financieel Dagblad

In dit interview met Het Financieel Dagblad deze maand stelt Jean Claude Trichet, de voormalige president van de Europese Centrale Bank dat: "Als het Verdrag van Maastricht vandaag zou worden gesloten, zouden de begrotingsnormen waarmee de stad wereldwijd bekend en berucht is geworden, mogelijk ruimer uitvallen dan 25 jaar geleden. Volgens de Maastrichtnormen moeten de eurolanden hun tekort beperken tot 3% van het bbp en hun staatsschuld tot 60%."

Globalisering:
A Turning Point for Globalization:Inequality, 1) Market Chaos and Angry Voters - Der Spiegel
Dit artikel in 5 delen beschrijft de problemen van globalisering en vrijhandel, maar ook dat populisme een gevaarlijk antwoord is, althans volgens Der Spiegel, omdat het terug wil keren naar de succestijd van de jaren 50 en niet met een constructieve oplossing zou komen. Zoals Der Spiegel het stelt,....